SVET MATEMATIKE

PRELISTAJ VSEBINO

PRIROČNIK IN VAJE IZ MATEMATIKE ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
ČB
Število strani:
400
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616006170
Prodajna koda:
1005
Cena:
10,20 €

SVET MATEMATIKE, Priročniki in vaje iz matematike za 5., 7., 8. in 9. razred osnovne šole

  1. SVET MATEMATIKE KOT UČBENIK – Tematski sklopi so zaokroženi in si logično sledijo. Uporabljeni primeri, ki so na začetku vsakega poglavja, so izbrani premišljeno in so za posamezno snov značilni. Učencem, ki so zmožni razumeti prebrano besedilo, omogočajo tudi samostojno napredovanje, učitelja pa s tem v ničemer ne omejujejo. Zelo pomembno je večkratno poudarjanje matematičnih zakonitosti (npr. lastnosti računskih operacij pri računanju z naravnimi števili v 5. razredu in pri računanju z ulomki v 6. razredu). Dobrodošli so zapisi matematičnih algoritmov z diagrami poteka, s katerimi se seznanjajo učenci vse od 5. razreda dalje, saj bi z razumevanjem teh diagramov verjetno dosegli večjo sistematičnost povsod, ne le pri reševanju matematičnih problemov. Pomembna je tudi urejena in logično povezana izpeljava snovi pri geometriji, saj so prav ta poglavja v dosedanjih učbenikih zelo slabo obdelana.
  2. SVET MATEMATIKE KOT ZBIRKA VAJ – Vsako poglavje vključuje tudi veliko število vaj. Te si sledijo od povsem nezahtevnih, takih, ki služijo za trening pri utrjevanju najbolj osnovnih spoznanj, pa do takih, ki zahtevajo uporabo in povezavo naučenega. Vse to omogoča učencem postopno napredovanje, učitelju pa daje možnost diferenciacije. Vse naloge so opremljene z zelo zanesljivimi rezultati, tako da učencem resnično nudijo dobro povratno informacijo, hkrati pa jih s preglednostjo zapisa, podčrtavanjem rezultatov in odgovori pri besedilnih nalogah, navajajo na bolj urejeno delo.
  3. SVET MATEMATIKE KOT PRIROČNIK – O tem pove veliko priporočilo, ki ga večina učiteljev nameni učencem, naj knjige vsaj prvo leto obdrže, saj jim bodo pomagale zapolniti vrzeli v znanju, ki se bodo mogoče pojavile. Zaradi strnjenih, preglednih in na potreben minimum omejenih zapisov vsega pomembnega na začetku poglavij, opremljenih z značilnimi nalogami, si učenec lahko osveži in izpopolni svoje znanje.
  4. Danes se evforija zunanjih preverjanj znanj osnovne šole neustavljivo širi tako, da nekateri govore že o nekakšni mali maturi. Zato smo Priročniku in vajam iz matematike za 9. razred dodali tudi Zbirko vaj za utrditev in ponovitev znanja osnovnošolske matematike. Pri izbiri nalog za ta pregled pa smo se držali osnovnega ključa izbire snovi, ki ni bil podredjen modni muhi presoje v stilu težko-lahko, ampak so bili kriteriji naslednji: a) Naloge za ponavljanje morajo pokrivati cilje, ki so dovolj po-membni z vidika nadaljnjega izobraževanja – v našem primeru srednje šole. Pomembnost se nanaša na matematiko (kot predmet) in na uporabo na sorodnih ali soodnosnih področjih. b) Cilji, ki jih naloge pokrivajo morajo biti primerni učencem našega osmega razreda v redni osnovni šoli in morajo biti tudi uresničljivi in z učnim načrtom vsaj implicitno tudi deklarirani. c) Trudili smo se za čimvečjo jasnost nalog. d) Pri izbiri nalog smo se tudi nekoliko zgledovali po nalogah, ki jih zadnja leta rešujejo učenci na zunanjih preverjanjih ob zaključku šolanja v devetem razredu.
  5. Zaradi navedenih značilnosti so ti Priročniki ostali zelo priljubljeno dodatno učno gradivo tudi v novi devetletni osnovni šoli. Priročnik in vaje iz matematike za 5. razred osnovne šole je bil napisan po učnem načrtu za 5. razred osemletne osnovne šole. Zaradi spremembe učnega načrta njegova vsebina odstopa od učnega načrta za 5. razred devetletne osnovne šole ter zajema deloma snov iz 5. in deloma iz 6. razreda sedanje devetletne osnovne šole.