SNOV IN SPREMEMBE 3

Učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije
III. izdaja po učnem načrtu iz leta 2008
Velikost:
20 x 28 cm
Tisk:
barvni
Število strani:
184
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616433945
Prodajna koda:
3013
Cena:
17,50 €

Skupne značilnosti učbenikov SNOV IN SPREMEMBE 1, 2, 3:

 1. ZASNOVANI SO iz neposrednih izkušenj učitelja kemije. Učbenike so strokovno pregledali ugledni univerzitetni profesorji in šolski praktiki. Avtor sodi med učitelje, ki si želijo dijake navdušiti za kemijo. Taki učitelji se veselijo motiviranih in vedoželjnih dijakov. Radosti jih spoznanje, da mladim razkrivajo skrivnosti kemije in jim omogočajo razumevanje predmeta, ki je včasih veljal za enega od najtežjih, najbolj abstraktnih, pogosto tudi najmanj priljubljenih. Za vse učbenike A. Smrduja lahko rečemo, da so napisani z željo, da bi bilo obojestranskega zadovoljstva učiteljev in dijakov čim več.
 2. ENOTNA ZGRADBA IN METODIČNI PRISTOP Vsi učbeniki temeljijo na veljavnih učnih načrtih. V glavnem stolpcu je razloženo bistvo obravnavane snovi, v stranskem stolpcu pa se nahajajo zanimivosti, opombe in večina slikovnega gradiva. Veliko pozornosti je namenjeno vizualizaciji delcev. Veliko je tudi preglednic, fotografij, grafov in drugega slikovnega gradiva.
  Vsebine, ki presegajo osnovna znanja učnega načrta (oz. so opredeljene kot posebna znanja), so posebej označene. Vsakemu poglavju sledita povzetek obravnavane snovi ter vprašanja/naloge za preverjanje in utrjevanje znanja.
  Na koncu učbenikov so kemijski slovarji, ki vsebujejo v posameznem učbeniku obravnavane pojme. Z njimi si lahko dijaki hitro pomagajo pri razumevanju obravnavane snovi.
 3. USKLAJENOST Z NOVIM UČNIM NAČRTOM IZ LETA 2008 Vsi trije učbeniki Snov in spremembe so usklajeni z novim učnim načrtom iz leta 2008 ter jih je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje potrdil kot učbenike v programu gimnazijskega izobraževanja. Učbenik SNOV IN SPREMEMBE 3 temelji na učnem načrtu in obsega snov organske kemije.

Urejen je v šest poglavij:

 1. Zgradba molekul organskih spojin
 2. Zgradba in lastnosti ogljikovodikov
 3. Zgradba in lastnosti halogeniranih ogljikovodikov
 4. Zgradba in lastnosti organskih kisikovih spojin
 5. Zgradba in lastnosti organskih dušikovih spojin
 6. Zgradba in lastnosti polimerov. Poglavja se naprej delijo v 35 podenot. Na koncu je dodatek, ki med drugim vsebuje tudi večje število primerov imenovanja organskih spojin, pregled izomerije, pregled fizikalnih lastnosti organskih spojin in slovarček z več kot 400 pojmi.

V učbeniku je več kot 100 slik modelov snovi ter več kot 100 fotografij, skic, risb oz. diagramov. Za povzetki poglavij je več kot 150 vprašanj oz. nalog. Označene so vsebine, ki presegajo osnovna znanja učnega načrta oz. posegajo v posebna znanja.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 130. seji dne 18. 3. 2010 s sklepom št. 6130-1/2010/18 potrdil knjigo »KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 3, UČBENIK ZA KEMIJO V 3. LETNIKU GIMNAZIJE« kot učbenik za pouk kemije v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja.

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je na 116. seji dne 3. 4. 2009 s sklepom št. 6130-3/2009/17 potrdil knjigo »KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 3, UČBENIK ZA KEMIJO V 3. LETNIKU GIMNAZIJE« kot učbenik za pouk modula Splošna in anorganska kemija v programu kemijski tehnik.**