(IX.) ZBORNIK KONFERENCE IZVOR SLOVENCEV (2010)

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ORIGIN OF EUROPEANS
Velikost:
16,5 x 23,5 cm
Tisk:
enobarvni
Število strani:
216
Vezava:
broširano
ISBN:
9789616746472
Prodajna koda:
8031
Cena:
19,50 €
Akcijska cena:
10,00 €

Etimološki slovarji primerjajo obstoječe izraze z izrazi v različnih in čim starejših jezikih, ne upoštevajo pa njihovega naravnega izvora. Izvor besed namreč ni pogojen z uporabo v nekem prastarem jeziku, saj ima večina pomembnejših besed svoj še starejši naravni izvor. Ta je pogojen s tem, kar so ljudje slišali, videli, otipali, opazovali, razumeli in ugotovili ter te zaznave ubesedili v svojem jeziku. Mnogo izrazov, ki imajo neznan ali nejasen izvor, se lahko pojasni s slovanskim izrazjem.

Genetske raziskave dopolnjujejo naše znanje o slovenskih koreninah in nas po starosti enačijo z drugimi evropskimi narodi, imamo značilno genetsko sliko, ki je najbolj podobna ostalim zahodnim Slovanom pa tudi srednjeevropskim in skandinavskim narodom.

Pri obravnavi pred-antičnih napisov je bistvenega pomena izbira jezika razumevanja. Pogostostna analiza jezikovnih značilnosti odkriva dobro soglasje s prav izbranim jezikom razumevanja. Slovenščina kot nesporno najbolj starinski slovanski jezik je potrjena kot uporaben jezik tudi z analizami uporabe posameznih glasov, povprečnih dolžin besed in deležev besed, ki se prično ali končajo s posameznim glasom.

Razumevanja venetskih, retijskih in starofrigijskih napisov so omogočila sestavo ustreznih slovarjev kot osnovo za ugotavljanje narečnosti obravnavanih predantičnih govorov. Delež narečnih besed v obravnavanih predantičnih jezikih je več kot 60 %, delež knjižnih besed pa manj kot 25 %, zato bi morali za ustrezno uporabo obrazil poznati narečje, v katerem je pisan posamezen napis. To zahteva posebno jezikovno študijo, saj so narečja, v katerih so pisani navedeni predantični napisi, jezikoslovcem še neznana.

Etymological dictionaries compare existing words with those in older languages and do not take into consideration their natural origin. The origin of words is not defined with the use in ancient languages since most of important words have their own, much older natural origin. This is connected with that what people had heard, seen, touched, looked, understood and concerned and these perceptions expressed in their language. Many expressions with unknown etymology could be explained with help of Slavic languages.

Genetics is supplementing our knowledge about the origin of Slovenes, which is of similar age as the other European peoples. Genetic characteristics of Slovenes are similar to other west Slavic peoples and also to Central Europeans and Scandinavians.

On decipherment of ancient inscriptions the most important is to choose the language of understanding. The frequency analysis uncovers good accordance with the properly chosen language of understanding. Slovene as undoubtedly the most archaic Slavic language is confirmed as useful also by the frequency analysis of sounds, of average length of words and frequency of the first and last sounds in the words.

Understanding of Venetic, Rhaetic and Old Phrygian inscriptions made it possible to put together respective glossaries as a basis to define the dialectal degree of them. Dialectal words in those ancient languages comprise more than 60% of all, and literary words less than 25 %, so fora suitable use of terminal sounds in the words the dialect in which an inscription is written should be known. This demands special linguistic study since the dialects in which mentioned ancient inscriptions are written are not known to the linguists.