Založništvo Jutro  
Nahajate se na: Začetna stran > Podatki > Slike
Založništvo Jutro
Črnuška cesta 3
p.p. 4986
1001 Ljubljana

Podatki - slike
Na tej strani so datoteke z različnim slikovnim gradivom:

tel. 01/561-72-30
041-999-027
041-698-788

Pišite založbi

Pišite avtorju

Znaki nevarnosti
Starejši znaki nevarnosti (.jpg datoteke):
Vnetljivo Eksplozivno Oksidativno Strupeno Zdravju škodljivo
Jedko Okolju nevarno Radioaktivno
Novi znaki nevarnosti - GHS (.jpg datoteke; Vir: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html):
Vnetljivo Eksplozivno Jedko Akutna nevarnost Okolju nevarno
Oksidativno Plin pod tlakom Akutna strupenost Rakotvorno, mutageno ...
Formule organskih spojin
Formule so vključene v WORD-ov dokument, kar omogoča hiter prenos za sestavo testov)
V IZDELAVI
Alkani Racionalne formule vseh alkanov z od 2 do 7 ogljikovimi atomi v molekuli (C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16)
Alkeni Racionalne formule vseh alkenov z od 2 do 7 ogljikovimi atomi v molekuli (brez cis-trans - geometrijske- izomerije) in eno dvojno vezjo (C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14)
Aromati Mono- in disubstituirani benzeni (več kot 100 spojin)
Slikovno gradivo učbenika Kemija, Snov in spremembe 1 (.jpg datoteke)
Avtorstvo slikovnega gradiva: Andrej Smrdu in ONZ Jutro
Povezava Stran v učbeniku Opis
Radioaktivno 13 Znak za radioaktivne snovi
Litij 18 Skica litijevega atoma
Vodik 19 Sica vodikovega atoma
Litij, vrstno in masno število 20 Povezava med zgradbo litijevega atoma, vrstnim številom in masnim številom
Vodikovi izotopi 21 Skice treh vodikovih izotopov
Germanijevi izotopi 22 Krožni (tortni, pie) diagram izotopske sestave germanija
Bakrova izotopa 22 Stolpični diagram razširjenosti bakrovih izotopov
Ionski kristal 24 Kalotni model ionskega kristala (NaCl)
Orbitale p, ločene 25 Ločen prikaz px, py in pz orbital
Orbitale p, združene 25 Združen prikaz px, py in pz orbital
Gibanje vodikovega elektrona 25 Miselni poskus - spremljanje gibanja vodikovega elektrona po orbitali 1s
Periodni sistem-orbitale 26 Povezava med periodnim sistemom in orbitalami (podlupinami)
Spin elektrona 26 Prikaz dveh smeri spina elektrona
Polnjenje orbital 26 Zaporedje polnjenja orbital (aufbau princip) glede na periodni sistem
Ionizacijska energija litija 31 Stolpični diagram treh ionizacijskih energij litija
Prve ionizacijske energije 33 Stolpični diagram prvih ionizacijskih energij prvih dvajsetih elementov
Atomski polmeri 37 Stolpični diagram atomskih polmerov prvih dvajsetih elementov
Molekula S8, kalotni model 42 Kalotni model osematomne molekule žvepla S8
Molekule elementov, kalotni modeli 42 Kalotni modeli molekul H2, O2, O3, P4
Molekula F2, model 48 Kroglični in kalotni model molekule fluora F2
Molekula O2, model 48 Kroglični in kalotni model molekule kisika O2
Molekula H2, model 48 Kroglični in kalotni model vodika H2
Molekula P4, model 49 Kroglični in kalotni model belega fosforja P4
Molekula N2, model 49 Kroglični in kalotni model dušika N2
Molekula HCl, model 50 Kroglični in kalotni model vodikovega klorida HCl
Oblike molekul 50 Strukture (oblike) molekul: kotna, trikotna, piramidalna, tetraedrična, trikotno bipiramidalna, oktaedrična
Molekula BeCl2, model 51 Kroglični in kalotni model berilijevega klorida BeCl2
Molekula CO2, model 51 Kroglični in kalotni model ogljikovega dioksida CO2
Molekula HCN, model 51 Kroglični in kalotni model vodikovega cianida HCN
Molekula H2O, model 52 Kroglični in kalotni model vode H2O
Molekula BF3, model 53 Kroglični in kalotni model borovega trifluorida BF3
Molekula NH3, model 53 Kroglični in kalotni model amonijaka NH3
Molekula CH4, model 54 Kroglični in kalotni model metana CH4
Tetraedrična orientacija 54 Prikaz tetraedrične orientacije v metanu CH4 in etanu C2H6
Molekula PF5, model 55 Kroglični in kalotni model fosforjevega pentafluorida PF5
Molekula SF6, model 55 Kroglični in kalotni model žveplovega heksafluorida SF6
Eten C2H4, struktura 56 Struktura molekule (koti med vezmi) v molekuli etena C2H4
Molekula C2H6, model 56 Kroglični in kalotni model etana C2H6
Molekula C2H4, model 56 Kroglični in kalotni model etena C2H4
Molekula C2H2, model 56 Kroglični in kalotni model etina C2H2
Molekula CO2, naboj 59 Kroglični model ogljikovega dioksida CO2 s porazdelitvijo naboja
Molekula H2O, naboj 59 Kroglični model vode H2O s porazdelitvijo naboja
Molekula HCl, naboj 59 Kroglični model vodikovega klorida HCl s porazdelitvijo naboja
Molekula HCN, naboj 60 Kroglični model vodikovega cianida HCN s porazdelitvijo naboja
Molekula NH3, naboj 60 Kroglični model amonijaka NH3 s porazdelitvijo naboja
Disperzijske sile 61 Model nastanka disperzijskih sil
Indukcijske sile 63 Model nastanka indukcijskih sil
Orientacijske sile 63 Model nastanka orientacijskih sil
Vodikova vez, voda, formula 64 Prikaz povezave molekul vode preko štirih vodikovih vezi
Vodikova vez, voda, model 64 Povezovanje dveh molekul vode z vodikovo vezjo
Vodikova vez, HF, model 64 Povezovanje dveh molekul vodikovega fluorida z vodikovo vezjo
Vrelišča hidridov, diagram 64 Diagram vrelišč hidridov - vpliv vodikove vezi na vrelišča spojin
Gostota vode, diagram 65 Diagrama odvisnosti gostote vode od temperature - vpliv vodikove vezi
Gostota Hg, diagram 65 Diagram odvisnosti gostote živega srebra Hg od temperature
Vodikova vez, metanol, model 65 Prikaz povezovanja dveh molekul metanola preko vodikove vezi
Vodikova vez, timin-adenin, formula 66 Prikaz vodikove vezi znotraj DNK med adeninom in timinom
Intramolekulska vodikova vez 66 Prikaz intramolekulske vodikove vezi znotraj molekule salicilne kisline
Vodikova vez, led, model 66 Struktura ledu s krogličnimi modeli
Vodikova vez, ocetna kislina 66 Prikaz povezovanja dveh molekul ocetne kisline preko vodikove vezi
Primitivna osnovna celica 68 Model primitivne osnovne celice
Telesno centrirana osnovna celica 68 Model telesno centrirane osnovne celice
Ploskovno centrirana osnovna celica 68 Model ploskovno centrirane osnovne celice
Osnovna celica 69 Skica osnovne celice z označenimi robovi in koti med ploskvami
Rutil, model 69 Osnovna celica rutila (titanov dioksid) TiO2
Osnovna celica NaCl, model 70 Osnovna celica natrijevega klorida NaCl
Drobljenje ionskega kristala 70 Skica drobljenja ionskega kristala
Osnovna celica NaCl, model 2 71 Osnovna celica natrijevega klorida NaCl z zamenjanimi položaji ionov
Dve osnovni celici NaCl, model 71 Dve osnovni celici natrijevega klorida, model
Koordinacijsko število NaCl, model 71 Bližina drugih ionov - koordinacijsko število - v natrijevem kloridu NaCl
Oktaedrična razporeditev NaCl, model 71 Prikaz oktaedrične razporeditve ionov v natrijevem kloridu NaCl
Osnovna celica CsCl, model 72 Osnovna celica cezijevega klorida CsCl
Dve osnovni celici CsCl, model 72 Dve osnovni celici cezijevega klorida CsCl
Diamant, model 73 Struktura diamanta
Grafit, model 73 Struktura grafita
Fuleren, model 73 Struktura molekule fulerena C60
Kremen, model 73 Struktura kremena SiO2
Jod, model 74 Kristalna struktura joda I2
Karborund, model 74 Povezovanje atomov v karborundu (silicijev karbid SiC)
Kubični najgostejši sklad, plasti 75 Razporeditev plasti v kubičnem najgostejšem skladu
Heksagonalni najgostejši sklad, plasti 75 Razporeditev plasti v heksagonalnem najgostejšem skladu
Heksagonalni najgostejši sklad 75 Model heksagonalnega najgostejšega sklada
Telesno centrirana osnovna celica 75 Telesno centrirana kubična osnovna celica litija
Litijev oksid, Li2O, model 78 Osnovna celica litijevega oksida
Heksagonalni najgostejši sklad 2, model 78 Model heksagonalnega najgostejšega sklada
Ogljikov dioksid, CO2, model 78 Osnovna celica ogljikovega dioksida
Kalcijev karbonat CaCO3, model 78 Osnovna celica kalcijevega karbonata
Kubični najgostejši sklad, model 78 Model kubičnega najgostejšega sklada
Ozon, model 80 Kalotni model ozona O3
Fosforjeva kislina, model 80 Kalotni model fosforjeve kisline H3PO4
Mlečna kislina, model 80 Kalotni model mlečne kisline C3H6O3
Paracetamol, model 81 Kroglični model paracetamola C8H9NO2
Hidrazin, model 84 Kroglični model hidrazina N2H4
Avogadrov zakon, modeli 89 Enako število delcev (He, Ar, N2, CO2) v enako velikih posodah
Nastanek vode iz elementov, model 1 95 Spajanje dveh molekul vodika z eno molekulo kisika
Nastanek vode iz elementov, model 2 96 Spajanje šestih molekul vodika s tremi molekulami kisika
Presežek reaktantov, model 98 Shema reakcije s presežkom enega reaktanta
Energijska grafa 103 Energijska grafa za eksotermno in endotermno reakcijo
Naraščanje CO2 105 Diagram naraščanja koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju
Model žveplovega dioksida SO2 106 Kalotni model žveplovega dioksida
Topnost citronske kisline, diagram 119 Diagram topnosti citronske krivulje (krivulja topnosti)
Topnost trdnih topljencev, diagram 119 Diagram topnosti šestih trdnih topljencev (krivulje topnosti)
Topnost kisika, diagram 125 Diagram topnosti kisika v vodi pri različnih temperaturah
Topnost plinov, diagram 125 Diagram topnosti štirih plinov v vodi pri različnih tlakih in 20 °C
Raztapljanje ionskega kristala 128 Skica raztapljanja ionskega kristala
Raztapljanje molekulskega kristala 128 Skica raztapljanja molekulskega kristala
Slikovno gradivo učbenika Kemija, Snov in spremembe 2 (.jpg datoteke)
Avtorstvo slikovnega gradiva: Andrej Smrdu in ONZ Jutro
Povezava Stran v učbeniku Opis
Didušikov oksid, model 25 Kalotni model molekule didušikovega oksida N2O
Vodikov peroksid, model 26 Kalotni model molekule vodikovega peroksida H2O2
Heterogena kataliza, skica 28 Skica heterogene katalize spajanja dveh reaktantov v produkt
Avtomobilski katalizator, shema 28 Shema pretvorb v avtomobilskem katalizatorju
Energijski diagram 29 Energijski diagram eksotermne reakcije z in brez katalizatorja
Porazdelitev delcev, diagram1 30 Diagram porazdelitev delcev glede na kinetično energijo
Porazdelitev delcev, diagram2 30 Diagram porazdelitev delcev glede na kinetično energijo pri dveh temperaturah
Uspešen trk delcev, shema 30 Shema uspešnega trka dveh dvoatomnih molekul
Spreminjanje koncentracije1 32 Spreminjanje konc. snovi s časom pri razpadu didušikovega pentaoksida N2O5
Spreminjanje koncentracije2 34 Spreminjanje koncentracije snovi s časom pri reakciji med vodikom in jodom
Dinamično ravnotežje model 35 Model dinamičnega ravnotežja med dušikovim dioksidom NO2 in didušikovim tetraoksidom N2O4
Vodikov sulfid, model 48 Kroglični in kalotni model vodikovega sulfida H2S
Vodikovi halogenidi, model 48 Kroglični modeli vodikovih halogenidov HF, HCl, HBr, HI
Žveplova(VI) kislina, model 49 Kalotni model žveplove(VI) kisline H2SO4
Dušikova(V) kislina, model 49 Kalotni model dušikove(V) kisline HNO3
Fosforjeva(V) kislina, model 49 Kalotni model fosforjeve(V) kisline H3PO4
Amonijak, model 51 Kroglični in kalotni model amonijaka NH3
Benzojska kislina, model in formula 67 Kroglični model in formula benzojske kisline C6H5COOH
pH lestvica 68 pH lestvica
pH vrednosti 68 pH vrednosti različnih snovi iz vsakdanjega življenja
pOH lestvica 69 pOH lestvica
Indikatorji 70 Barve indikatorjev metiloranža, fenolftaleina in lakmusa
Območja indikatorjev 70 Območja (intervali) sprememb barv indikatorjev
Natrijev sulfat(VI), raztopina, model 73 Model raztopine natrijevega sulfata Na2SO4
Natrijev klorid, raztopina, model 73 Model raztopine natrijevega klorida NaCl
Aparatura za titracijo, skica 74 Skica aparature za titracijo
Titracijska krivulja 1 76 Titracijska krivulja za titracijo kisline z bazo
Titracijska krivulja 2 76 Titracijska krivulja za titracijo baze s kislino
Galvanski člen, shema1 91 Shema galvanskega člena Cu/Zn
Galvanski člen, shema2 92 Shema galvanskega člena, gibanje elektronov in ionov
Galvanski člen, shema3 94 Shema galvanskega člena Zn/Fe
Standardna vodikova elektroda, shema 95 Shema standardne vodikove elektrode
Elektrolizna celica NaCl, shema 100 Shema elektrolizne celice pri elektrolizi natrijevega klorida NaCl
Elektrolizna celica, shema 101 Shema elektrolizne celice, pridobivanje aluminija Al
Elektrolitsko nikljanje, shema 103 Shema elektrolitskega nikljanja
Periodni sistem1 111 Periodni sistem, razlaga period insskupin
Periodni sistem2 111 Periodni sistem, področje s-, p-, d- in f-.
Periodni sistem3 112 Periodni sistem, delitev na kovine, polkovine in nekovine
Zemeljska skorja, diagram 112 Krožni diagram elementne sestave zemeljske skorje
Plavž, shema 114 Shema plavža
Oktaedrična koordinacija, model 118 Model oktaedrične koordinacije molekul vode na centralni atom
Kvadratno-planarna koordinacija, model 118 Model kvadratno-planarne koordinacije (cis/trans) v molekuli "platin"
Koordinacija ligandov, model 118 Modeli različnih koordinacij v koordinacijskih spojinah
Pasivacija aluminija, skica 123 Skica pasivacije aluminija
Amonijak, model 124 Kroglični model molekule amonijaka NH3
Žveplov trioksid, model 124 Kalotni model molekule žveplovega trioksida SO3
Beli fosfor, model 127 Kroglični model molekule belega fosforja P4
Tetrafosforjev dekaoksid, model 127 Kroglični model tetrafosforjevega dekaoksida P4O10
Sečnina, model 128 Kalotni model sečnine H2NCONH2
Klorova(VII) kislina, model 129 Kroglični model klorove(VII) / perklorove kisline HClO4
Silikat, skica 131 Skica plastovitega silikata
Silikatni ion, formula in model 131 Formula in model silikatnega iona SiO44-
Slikovno gradivo učbenika Kemija, Snov in spremembe 3 (.jpg datoteke)
Avtorstvo slikovnega gradiva: Andrej Smrdu in ONZ Jutro
Povezava Stran v učbeniku Opis
Sečnina, model in formula 8 Kroglični model in formula sečnine H2NCONH2
Vez med ogljikovima atomoma, model 9 Prikaz enojne, dvojne in trojne vezi med ogljikovima atomoma
Povezovanje ogljikovih atomov, model 9 Prikaz povezovanja ogljikovih atomov v verigo in obroč
Butan, model 12 Kroglični in kalotni model butana C4H10
Metan, eten in etin, formula in model 13 Primerjava formul in modelov metana CH4, etena C2H4 in etina C2H2
Etan, model in stereokemijska formula 13 Kroglični model in stereokemisjka formula etana C2H6
Metan, stereokemijska formula 13 Stereokemijska formula metana CH4
Tetraedrična struktura 14 Prikaz tetraedrične strukture v metanu CH4 in etanu C2H6
Eten in etin, strukturna formula 14 Strukturni formuli etena in etina, dolžina vezi in koti
Pentan, formula in model 15 Racionalna in skeletna formula in kroglični model pentana
Ogljik, osnovno stanje 15 Elektronska konfiguracija ogljika - osnovno stanje
Ogljik, vzbujeno stanje 15 Elektronska konfiguracija ogljika - vzbujeno stanje
Ogljik, hibridna stanja 16 Elektronska konfiguracija ogljika - hibridna stanja
Metan, orbitale 17 Orbitale in prekrivanje orbital v molekuli metana CH4
Etan, orbitale 17 Orbitale in prekrivanje orbital v molekuli etana C2H6
Eten, orbitale 17 Orbitale in prekrivanje orbital v molekuli etena C2H4
Etin, orbitale 17 Orbitale in prekrivanje orbital v molekuli etina C2H2
Ciklobuten, model 20 Kroglični model molekule ciklobuten
Metan, model 21 Kroglični in kalotni model spojine metan
Etan, model 21 Kroglični in kalotni model spojine etan
Ciklopropan, formula in model 23 Racionalna in skeletna formula in kroglični model ciklopropana
Ciklobutan, formula in model 23 Racionalna in skeletna formula in kroglični model ciklobutana
Cikloheksan, formula in model 23 Racionalna in skeletna formula in kroglični model cikloheksana
Alkani, vrelišča in tališča 24 Diagram tališč in vrelišč nerazvejanih alkanov
Alkani, gostote 25 Diagram gostot tekočih nerazvejanih alkanov pri 20 °C
Verižni izomeri C4H10 26 Racionalne formule in kroglični modeli verižnih izomerov C4H10
Verižni izomeri C5H12 27 Racionalne formule in kroglični modeli verižnih izomerov C5H12
Klorometan, model 31 Kalotni model spojine klorometan CH3Cl
Tetraklorometan, model 32 Kalotni model spojine tetraklorometan CCl4
2-kloropropan, model 33 Kroglični model spojine 2-kloropropan
eten, model 34 Kroglični in kalotni model spojine eten
propen, model 34 Kroglični in kalotni model spojine propen
but-1-en, model 34 Kroglični in kalotni model spojine but-1-en
but-2-en, model 34 Kroglični in kalotni model spojine but-2-en
ciklopropen, model 35 Kroglični model spojine ciklopropen
2-metilbuta-1,3-dien (izopren), model 36 Formula in kroglični model spojine 2-metilbuta-1,3-dien (izopren)
etin, model 37 Kroglični in kalotni model spojine etin
propin, model 37 Kroglični in kalotni model spojine propin
kloropropan, položajna izomera 38 Kloropropan, formuli in kroglična modela položajnih izomerov
butin, položajna izomera 38 Butin, formuli in kroglična modela položajnih izomerov
but-2-en, geometrijska (cis-trans) izomera 39 But-2-en, formuli in kroglična modela geometrijskih (cis-trans) izomerov
dikloroeten, položajna izomera 40 Dikloroeten, kroglična modela položajnih izomerov
dikloroeten, geometrijska izomera 40 Dikloroeten, formuli in kroglična modela geometrijskih (cis-trans) izomerov
propen, formula in model 40 Propen, razlaga nezmožnosti tvorbe cis-trans izomerov, formula in model
benzen, strukturna formula 47 Benzen, strukturna formula z dolžinami vezi in koti
benzen, kalotni model 48 Benzen, kalotni model
benzen, delokalizacija elektronov 48 Benzen, prikaz nehibridiziranih p-orbital in delokalizacije elektronov
naftalen, formula in model 49 Skeletna formula in kroglični model spojine naftalen C10H8
antracen, formula in model 49 Skeletna formula in kroglični model spojine antracen C14H10
fenantren, formula in model 49 Skeletna formula in kroglični model spojine fenantren C14H10
triklorometan, model 63 Kroglični model spojine triklorometan (kloroform) CHCl3
2-kloro-2-metilpropan, model 64 Kroglični model spojine 2-kloro-2-metilpropan (terc-butil klorid)
ozon, model 66 Kalotni model molekule ozona
difluorodiklorometan, model 67 Kroglični model spojine difluorodiklorometan (freon, CFC) CF2Cl2
2,4,6-trinitrofenol, model 71 Kalotni model spojine 2,4,6-trinitrofenol (pikrinska kislina) C6H3N3O7
metanol, formula in model 77 Strukturna formula in kroglični model spojine metanol CH3OH
etanol, formula in model 77 Strukturna formula in kroglični model spojine etanol C2H5OH
propan-1-ol, formula in model 77 Racionalna formula in kroglični model spojine propan-1-ol CH3CH2CH2OH
propan-2-ol, formula in model 77 Racionalna formula in kroglični model spojine propan-2-ol CH3CH(OH)CH3
etan-1,2-diol, model 78 Kroglični model spojine etan-1,2-diol (glikol) C2H6O2
fenol, model 79 Kalotni model spojine fenol C6H5OH
dimetil eter, model 80 Kroglični in kalotni model spojine dimetil eter CH3OCH3
etil metil eter, model 80 Kroglični in kalotni model spojine etil metil eter CH3CH2OCH3